Powyższe zadanie polegało na określeniu warunków gruntowo – wodnych podłoża w rejonie projektowanej inwestycji, polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze przeznaczonym pod budowę domów jednorodzinnych w Radzionkowie.

W trakcie wykonywania wierceń w podłożu gruntowym na głębokości od 2,0-2,30 m stwierdzono sączenie, które należy traktować jako wody zaskórne występujące przejściowo, na lokalnych soczewkach gruntów małoprzepuszczalnych, leżących powyżej zwierciadła właściwej wody gruntowej. W podłożu zalegały grunty gliniasto-pylaste lokalnie z laminami piasku, które mogą wykazywać cechy gruntów tiksotropowych, a więc bardzo wrażliwych na zawilgocenie, a zwłaszcza wstrząsy pod wpływem których może dojść do naruszenia struktury tiksotropowej spoiwa gruntu, co powoduje uplastycznienie gruntu, nawet jego upłynnienie.

W związku z powyższym zalecono aby wszelkie roboty budowlane wykonywać z dużą ostrożnością, tak aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów spoistych.

 

View the embedded image gallery online at:
https://geosolum.pl/galeria/projekt-4-radzionkow#sigProId36bd3072ee