Jest to dokument wykonywany zwykle równolegle z dokumentacją badań podłoża gruntowego i zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem powinien zawierać:

- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie;

- określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych;

- określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych;

- określenie oddziaływań od gruntu;

- przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego;

- obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności;

- ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów;

- specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych;

- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom;

- określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego