Wymagania stawiane obiektom budowlanym reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, natomiast ochronę obiektów budowlanych na terenach górniczych zapewniają głównie postanowienia Prawa geologicznego i górniczego 

Obowiązkiem projektanta jest identyfikacja i ocena występujących wpływów eksploatacji górniczej na podstawie wykonanych badań geologicznych, geofizycznych oraz materiałów górniczych. Przy projektowaniu należy posługiwać się zasadami określonymi w normach: Eurokod PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji, gdzie przedstawione są zasady ustalania oddziaływań górniczych oraz kombinacji obciążeń oraz sprawdzania stanów granicznych nośności (SGN) i użytkowalności (SGU) w budynkach poddanych wpływom eksploatacji górniczej.

 

O czym należy pamiętać budując dom na terenach szkód górniczych:

  • Zaleca się stosować posadowienie bezpośrednie
  • Posadowienie w miarę możności płytko (biorąc pod uwagę strefę przemarzania)
  • Zadanie fundamentu - oprócz przeniesienia pionowych obciążeń na grunt musi przejąć skutki oddziaływań ruchów górotworu
  • Zaleca się posadowienie na jednym poziomie pod całym obiektem, w przeciwnym razie należy stosować przerwy dylatacyjne lub zagłębienie środkowej części budynku
  • Należy unikać posadowienia na warstwie o dużej nośności, a małej odksztłcalności
  • Należy unikać lokalizacji budynku na stoku

 

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej (Kawulok M., 2006) przedstawia następujące sposoby fundamentowania na terenach szkód górniczych:

Ruszt fundamentowy

Technologia wykonania tego fundamentu polega na tym, iż poszczególne fragmenty fundamentów pod oddzielnymi elementami konstrukcji (słupami, ścianami) łączy się w monolitycznie powiązaną całość, tworząc pod budynkiem ruszt fundamentowy. Stanowi on układ wzajemnie przenikających się ław fundamentowych o sztywnych połączeniach. Słupy, które znajdują się na ruszcie, powinny być umiejscowione na skrzyżowaniach ław rusztu (Tauszyński K. 1992). 

 

Przepona fundamentowa

Przepona fundamentowa przejmuje siły wywołane poziomymi odkształceniami podłoża, ponadto zapewnia geometryczną niezmienność rzutu poziomego budynku, a jednocześnie może spełniać rolę posadzki piwnic. Przepona formowana jest zwykle w postaci płyty żelbetowej zbrojonej krzyżowo na całej powierzchni w połowie grubości. Pod ścianami nośnymi zwykle stosuje się zwiększenie przekroju zbrojenia zakładanego w kierunku równoległym do ścian.

 

Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa to najlepsze rozwiązanie w przypadku posadowienia budynków na terenach szkód górniczych, mogą być płaskie lub żebrowane z żebrami wykształconymi na górnej powierzchni. Charakteryzują się one równomiernym naciskiem budynku na podłoże gruntowe, przez co osiadanie całego budynku przebiega jednakowo, co właśnie na terenach szkód górniczych ma niemałe znaczenie. Płyty fundamentowe mają również inne zalety m.in. pozwalają do minimum zmniejszyć ilość prowadzonych prac ziemnych, dzięki czemu czas ich wykonania nie przekracza 7 dni.