OFERTA PRZEDSTAWIA INFORMACJE JAK PRACA GEOFIZYKA, MOŻE POMÓC W POSZUKIWANIU WODY.GDZIE WYKONAĆ STUDNIE NA DZIAŁCE? DO CZEGO JEST NAM POTRZEBNA WODA.

Woda to jeden z kluczowych zasobów w naszym życiu. Budując dom jednorodzinny czy prowadząc produkcję rolną, musimy wziąć w szczególności, pod uwagę dostępne zasoby wód podziemnych. Staje się to szczególnie ważne w obliczu utrzymującej się od 2019 r. stanu suszy rolniczej w niektórych częściach Polski. Coraz bardziej niestabilny klimat, zmniejszające się zasoby mogą powodować trudności w dostępie do wód podziemnych, a w szczególności ich pierwszego poziomu. Z tego powodu ważne jest by studnia głębinowa, była zlokalizowana w optymalnym pod względem zasobności w wodę miejscu. Budowa geologiczna w Polsce jest zazwyczaj korzystna dla osób, które chcą odwiercić własną studnię. Mimo to trafienie w warstwę, z której można udostępnić zasoby wód podziemnych i uzyskać dobre przepływy jest trudniejsze bez wykonania badań geofizycznych metodą elektrooporową.

 

JAK ZNALEŹĆ WODĘ ZA POMOCĄ BADAŃ GEOFIZYCZNYCH ELEKTROOPOROWYCH

 

Badania geofizyczne elektrooporowe ERT pozwalają na określenie budowy geologicznej w sposób szybki, bezinwazyjny, a ich koszt jest stosunkowo niewielki. Zazwyczaj już jeden wykonany profil pozwala na określenie miejsca predysponowanego pod wykonanie studni. Jeżeli to jednak możliwe proponuje się wykonać przynajmniej 2 profile elektrooporowe.

 

POSZUKIWANIE WODY DLA LOKALIZACJI STUDNI

 

Do rozpoznania hydrogeologicznego używa się przede wszystkim metody tomografii elektrooporowej. Wykorzystuje ona krótkie impulsy prądu stałego, który przepływa przez grunt. Prąd ten ma bardzo małe natężenie, jest bezpieczny dla ludzi oraz środowiska i nie stanowi zagrożenia dla budowli, oraz budynków. Istotą metody elektrooporowej jest pomiar napięcia na powierzchni, które powstaje w wyniku przepływu prądu. Napięcie to jest bardzo niskie (rzędu miliwoltów) i wymaga bardzo czułej aparatury pomiarowej. Dzięki pomiarowi napięcia na powierzchni możemy określić które warstwy geologiczne mogą zawierać wody podziemne, a co więcej sprawdzić, czy ta woda faktycznie się w nich znajduje.

 

JAKIE BADANIE GEOFIZYCZNE MOŻNA WYKONAĆ W CELU POSZUKIWANIA WODY

Wykorzystywany przez nas sprzęt dla badania geofizycznego elektrooporowego – Ares II czeskiej firmy GfInstruments jest aparaturą wielokanałową. Pozwala to na znaczne skrócenie pomiaru, nawet do kilkunastu minut. Uzyskane wyniki są przetwarzane w oprogramowaniu Res2Dinv, które pozwala na uzyskanie dwuwymiarowego obrazu zmienności budowy geologicznej. Dzięki temu możemy dokładnie określić punkt, w którym powinno zostać wykonane wiercenie pod studnię głębinową.

Poza metodą tomografii elektrooporowej, do rozpoznania hydrogeologicznego można używać metod elektromagnetycznych takich jak metoda georadarowa, czy metoda konduktometryczna. W metodzie georadarowej wysyłany impuls elektromagnetyczny odbija się od granic w ośrodku geologicznym. Pozwala to na ich śledzenie oraz wyznaczenie warstw, w których mogą znajdować się woda. Metoda konduktometryczna polega na indukcji prądów zmiennych w gruncie za pomocą cewki oraz odbioru sygnału pochodzącego od nich w aparaturze. Metoda konduktometryczna pozwala na obrazowanie zmienności geoelektrycznej ośrodka. Dzięki niej można wskazać przepuszczalne warstwy geologiczne oraz określić głębokość, na jakich znajduje się woda.

Do poszukiwania głębokich pokładów wody, a w szczególności wód mineralnych i termalnych używa się metody magneto tellurycznej. Wykorzystuje ona naturalne prądy występujące w skorupie ziemskiej. Pomiar efektów propagacji tych prądów na powierzchni pozwala wnioskować o budowie geologicznej. Dzięki temu można wyznaczyć dokładnie miejsce studni głębinowej dla pozyskiwania wody nawet w trudnym terenie.