Pierwszym etapem przy określeniu zagrożenia, jest analiza materiałów archiwalnych (map pokładów, map stropu karbonu, informacji geologiczno-górniczych) oraz wszelkich danych mających znaczenie przy określaniu powodu powstania szkody w środowisku lub obiekcie budowlanym. Zebranie i analiza wszystkich materiałów pozwala na sporządzenie opinii geologiczno-górniczej. Często konieczne jest wykonanie badań dodatkowych w celu określenia przyczyny powstania szkód górniczych (głównie geofizyczne).