Wiercenia tzw. „technologiczne” wykonywane są zwykle w miejscach wytypowanych jako niosące zagrożenie powstaniem deformacji terenu (np. w anomaliach geofizycznych lub ustalane na podstawie map górniczych). Wykonywane są metodą na płuczkę wodną lub powietrzną systemem obrotowym lub udarowym. W razie konieczności, otwory takie rurowane są rurami osłonowymi stalowymi lub plastikowymi. W zabezpieczonym otworze, wykonanym do zadanej głębok,ości na której występuje strefa osłabiona, szczeliny lub pustka, wykonuje się prace tłoczeniowe.