Opinia geotechniczna to dokument, który jest wystarczający (w zakresie określenia warunków gruntowo wodnych i uzyskania pozwolenia na budowę) dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej posadowionych w prostych warunkach gruntowych, lecz winien być wykonany dla obiektów wszystkich kategorii geotechnicznych. Zakres badań terenowych przy tego typu opracowaniach jest ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych zwykle określane są przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.