Badania geotechniczne wykonywane są dla wszystkich obiektów budowlanych. Ich zakres uzależniony jest od warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej. W dokumentacji geotechnicznej zamieszcza się takie informacje jak specyfikę obiektu budowlanego, charakterystykę obszaru z uwzględnieniem warunków geologiczno-górniczych, rodzaj gruntów wraz z określeniem fizycznych i mechanicznych parametrów, warunki hydrogeologiczne.

Powyższe dane ustalane są na podstawie badań terenowych tj. wierceń, sondowań, próbnych obciążeń gruntu, badań geofizycznych itp. oraz analizy materiałów archiwalnych. 

Zakres i rodzaj badań geotechnicznych ustalany jest w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”

Podkategorie

YMEDIA.pl