Dokumentację badań podłoża gruntowego jest wystarczającym opracowaniem dla:

- pierwszej kategorii geotechnicznej posadowionych w złożonych warunkach gruntowych

- drugiej kategorii geotechnicznej posadowionych w prostych warunkach gruntowych

Zakres badań terenowych powinien być dopasowany do skomplikowania warunków gruntowo-wodnych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem prawidłowy wykonana dokumentacja powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy.