Badania laboratoryjne najczęściej wykonywane:

Pierwiastki

 • Arsen
 • Bar
 • Chrom
 • Cyna
 • Cynk
 • Kadm
 • Kobalt
 • Miedź
 • Molibden
 • Nikel
 • Ołów
 • Rtęć

BTEX

 • Benzen
 • Etylobenzen
 • Youlen
 • o-ksylen
 • (m+p) – ksylen
 • Styren

WWA

 • Naftalen
 • Anthracene
 • Chrysene
 • Benzo(a)antracen
 • Dibenzo(ah)antracen
 • Benzo(a)piren
 • Benzo(b)fluoranten
 • Benzo(k)fluoranten
 • Indeno(1,2,3-cd)piren
 • Acenaften
 • Phenanthrene
 • Fluoranthene
 • Fluorene
 • Pyrene

 

Węglowodory C6 – C12, frakcja benzyn

Węglowodory C12 – C35, frakcja oleju

Wodoprzepuszczalność

Analiza wód gruntowych

– agresywność względem betonu i stali oraz zawartość zanieczyszczeń (BTEX, węglowodory, pierwiastki, WWA)