Badania geologiczno-inżynierskie wykonuje się w celu określenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną inwestycję.  Od wielkości, konstrukcji  i rodzaju inwestycji oraz charakterystyki podłoża gruntowego - stopnia skomplikowania warunków gruntowych (warunki proste, złożone i skomplikowane) zależy kategoria geotechniczna (pierwsza, druga lub trzecia) do której będzie zaliczony obiekt budowlany. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie obejmuje: wiercenia, sondowania, badania laboratoryjne, badania geofizyczne i środowiskowe oraz analizę warunków górniczych i dostępnych materiałów archiwalnych.

YMEDIA.pl